Grupy
 

Nauczycielki:

mgr Joanna Sosińska

mgr Joanna Kraszyńska

 

STYCZEŃ

 Tematy kompleksowe:

1. Nowy Rok – mija czas.

2. Zimowa olimpiada przedszkolaków.

3. Z pamiętnika babci i dziadka.

4. Eksperymenty z wodą i śniegiem.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych;
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności;
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami – wycinania po liniach różnego kształtu;
 • wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela.

Obszar emocjonalny

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom i czynnościom do wykonania;
 • kształtowanie postawy poszanowania opinii i poglądów innych osób, niezależnie od sądów i przekonań własnych;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych;
 • kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków;
 • nabywanie wiary we własne siły i możliwości.

Obszar społeczny

 • ćwiczenie umiejętności właściwego planowania czasu;
 • kształtowanie umiejętności pracy i zabawy w grupie;
 • kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny;
 • kształtowanie postawy uważnego słuchania innych, unikanie ich oceniania.

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy);
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter;
 • wdrażanie do czytania globalnego (nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy);
 • zabawy i ćwiczenia z literami B b, C c, N n, P p;
 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie;
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania;
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 9 i 0;
 • wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9;
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej), prawidłowe posługiwanie się znakami matematycznymi >, <, =;
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, recytatorskich i tanecznych;
 • wdrażanie do zdobywania wiadomości o otaczającej rzeczywistości przyrodniczej (obserwacja pogody);
 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych (elementy pogody, zjawiska charakterystyczne dla pór roku);
 • rozwijanie zainteresowań technicznych i fizycznych – poznawanie właściwości niektórych ciał i substancji.

 

 

 

„Noworoczne tańce”

muz. R. Szczypior

sł. M. Szreder

 

Tańczy tata, tańczy mama,

tańczą koty, tańczą psy.

Tańczy sąsiad i sąsiadka,

zatańcz z nami też i ty!

 

To przyszedł Nowy Rok,

już baran zrobił skok,

zmieniła się cyferka w kalendarzu.

Lecz nie bój się, o nie,

bo nawet dziecko wie,

w tym roku coś pięknego się wydarzy!

 

Podskakują baloniki

na drucikach w górę, w dół.

Kolorowe fajerwerki

oświetliły nieba pół!

 

To przyszedł Nowy Rok,

już baran zrobił skok,

zmieniła się cyferka w kalendarzu.

Lecz nie bój się, o nie,

bo nawet dziecko wie,

w tym roku coś pięknego się wydarzy!