Grupy
 

Nauczycielki:

mgr Joanna Sosińska

mgr Joanna Kraszyńska

 

WRZESIEŃ

 

Tematy kompleksowe:

 1. Przedszkolaki to my!
 2. Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki.
 3. Razem ciekawie spędzamy czas.
 4. Co lubi każdy z nas?

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze (cele ogólne):

Obszar fizyczny

 • rozwijanie aktywności dziecka w różnych formach i obszarach;
 • doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych;
 • rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej;
 • wdrażanie do stosowania chwytu pisarskiego;
 • aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu.

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli;
 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych;
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach;
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych;
 • rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności                     i wykonywanych zadań (prawa i obowiązki przedszkolaka);
 • kształtowanie umiejętności czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy.

Obszar społeczny

 • przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu                     w przedszkolu;
 • współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy;
 • wdrażanie do polubownego rozwiązywania sporów;
 • kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym;
 • wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu);
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych.

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem;
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania;
 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych w tym wskazywanie kształtów w najbliższym otoczeniu (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt);
 • wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych;
 • kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy);
 • wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach;
 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez układanie i omawianie treści historyjek obrazkowych, wymyślanie ich zakończenia, nazywanie czynności z użyciem zwrotów (wczoraj, dzisiaj, jutro);
 • doskonalenie koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowej;
 • doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych;
 • wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych;
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery O, o;
 • poznanie obrazu graficznego liczby 1.

 

„Przedszkolaki to my!”

Sł. i muz. Renata Szczypior

Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!

Razem spędzimy miło czas!

Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy

i bawimy się wesoło: ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

– Przedszkolaki to my!

Czeka nas tutaj przygód wiele,

miło spędzimy cały dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

w domu niech siedzi sobie leń!

Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…

Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami

i potrafimy o nie dbać.

Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…

 

 

 

„Kolorowe światła”

Sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło

Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulicę z mamą,

droga wcale nie jest łatwa,

bo na skrzyżowaniach światła.

Czerwone światło: Stój!

Zielone światło: Idź!

Na żółtym świetle zawsze czekaj,

tak już musi być.

Samochody w rzędach stoją,

a kierowcy spoglądają,

czy już światło jest zielone,

by odjechać w swoją stronę.

Czerwone światło: Stój!…

Policjanci wciąż pracują,

skrzyżowania obserwują,

czy przepisy wszyscy znają

i czy znaków przestrzegają.

Czerwone światło: Stój!..