Nauczycielki:

mgr Joanna Sosińska

mgr Joanna Kraszyńska

 

KWIECIEŃ

 

 

Tematy kompleksowe:

1. Obserwujemy pogodę.

2. Lubimy eksperymentować.

3. Jak mądrze korzystać z technologii?

4. Mali odkrywcy.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 

Obszar fizyczny

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej naby­waniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju;
 • wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania.

 

Obszar społeczny

 • wdrażanie do uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń, czekania na swoją kolej;
 • wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy;
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i zadań, czynności do wykonywania);
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć, do kończenia pracy w wyznaczonym czasie;
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków;
 • kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności za wykonaną pracę, szanowanie wytworów pracy;
 • poznawanie techniki stworzonej przez człowieka ułatwiającej mu życie;
 • przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów.

 

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie;
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną;
 • okazywanie emocji i wrażliwości na naturalne piękno budzącego się życia, podczas obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli w korzy­staniu z urządzeń multimedialnych.

 

Obszar poznawczy

 • uświadamianie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących światem;
 • określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie czynnego i biernego słownika;
 • wdrażanie do umiejętności zakładania hodowli roślin jadalnych i ozdobnych, obserwowania wzrostu roślin od nasienia, prowadzenia kalendarza obserwacji;
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania;
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych;
 • kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji – nazywanie, rozróżnianie i klasyfikowanie figur geometrycznych według cech określonych kartami kodowymi;
 • rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 10, porównywania, układania prostych działań matematycznych z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”;
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określanie głosek według kolejności ich występowania w wyrazie, doskonalenie umiejętności układania z liter sylab i wyrazów;
 • rozwijanie myślenia, analizy, syntezy, wnioskowania, formułowania myśli w formie zdania;
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów i tekstów złożonych z poznanych liter;
 • rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów obrazkowo-literowych;
 • doskonalenie umiejętności pisania po śladzie i z pamięci wzorów poznanych liter – ćwiczenia grafomotoryczne;
 • rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia.

 

 

„Mokra piosenka”

muzyka i słowa: R. Szczypior

 

Kiedy pada, zdarza się,

że po prostu jest ci źle.

A ja na to radę mam:

z deszczem śpiewam,

z deszczem gram.

 

Plim, plum, chlap, chlap

– to deszczyk cicho gra,

mokrą piosenkę: kap, kap, kap.

Plim, plum, chlap, chlap

– to śpiewa cały świat

mokrą piosenkę: kap, kap, kap.

 

Bardzo lubię, kiedy z chmur

pada z pluskiem kropel chór.

I przyjemność wielką mam,

kiedy słyszę: plim, plum, plam.

 

Plim, plum, chlap, chlap…

 

To zabawne, kiedy w dach

krople bębnią: bach, bach, bach.

I już teraz dobrze wiesz,

jak przyjemny bywa deszcz.

 

Plim, plum, chlap, chlap…