Grupy

 

Nauczycielki:

mgr Agata Chyżyńska

inż. Dagmara Bongalska

STYCZEŃ

 

 Tematy kompleksowe i zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Sporty zimowe dla każdego

– rozwija  wiedzę na temat sportów zimowych;

– wyraża rozumienie świata za pomocą impresji teatralnych;

– uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;

– wypowiada się na określony temat; buduje dłuższe wypowiedzi;

– integruje się z grupą rówieśniczą;

– słucha i odtwarza muzykę, muzykuje z użyciem instrumentów;

– rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

 

Zimowe obserwacje i eksperymenty

– przelicza elementy zbiorów, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej;

– posługuje się liczebnikami głównymi I porządkowymi; – układa przedmioty w rytmy;

– porównuje przedmioty ze względu na wybraną cechę;

– wykonuje własne eksperymenty językowe;

– rozwiązuje zagadki;

– eksperymentuje, szacuje i przewiduje;

– rozpoznaje litery, którymi  jest zainteresowane na skutek spontanicznej zabawy;

– przejawia wobec zwierząt życzliwość i troskę;

– eksperymentuje, poznając właściwości lodu;

– posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrody;

– posługuje się pojęciami dotyczącymi następstw czasu;

– przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie;

 

Odkrywamy świat muzyki

– wypowiada się na określony temat ; buduje wypowiedź wielozdaniową;

– poprawnie wypowiada dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku wyrazów;

– rozwija wyobraźnię;

– rozwija sprawność motoryczną;

– uczestniczy w zabawach ruchowych;

– poznaje zapis nutowy;

– doskonali umiejętność gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych w zespole;

– nazywa i klasyfikuje niektóre instrumenty muzyczne;

 

Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem

– uczestniczy w zabawie ruchowej;

– układa historyjkę obrazkową;

– uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych;

– wymienia zasady zimowych zabaw ;

– wypowiada się na dany temat;

– używa chwytu pisarskiego podczas rysowania;

– odczytuje krótkie wyrazy.

– rozwija swoją wyobraźnię;

– doskonali spostrzegawczość; wyodrębnia takie same elementy;

– eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb;

– doskonali umiejętności wokalne i taneczne;

– przelicza elementy zbioru;  klasyfikuje przedmioty;

– rozwija szacunek i poczucie więzi rodzinnych;