Grupy

 

 

Nauczycielki:
mmmmmmmmmmm

mgr Maria Malinowska

mgr Anna Gontarczyk

 

WRZESIEŃ

I Krąg tematyczny: Co słychać w przedszkolu?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;

·       wiązanie obuwia;

·       wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka

·       rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

·       nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

·       nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

·       wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

·       samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·       zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;

·       rozumienie znaczenia higieny osobistej;

·       przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

·       czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

·       wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;

·       szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

·       czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;

·       pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

·       prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

Językowa aktywność dziecka

·       sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

·       mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

·       używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

·       posługiwanie się poprawną mową;

·       formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

·       formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

·       poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;

·       interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych.

Artystyczna aktywność dziecka

·       rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem);

·       poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;

·       wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;

·       samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;

·       uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;

·       posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich zasilania.

Poznawcza aktywność dziecka

·       wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);

·       inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;

·       rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.

·       nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;

·       określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków;

·       porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny;

·       nazywanie źródeł dźwięków.

 

II Krąg tematyczny: Jak być superbezpiecznym?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;

·       wiązanie obuwia;

·       wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć;

Językowa aktywność dziecka

·       rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

·       nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

·       nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

·       wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

·       samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·       zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;

·       rozumienie znaczenia higieny osobistej;

·       zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego;

·       sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

·       czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

·       wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;

·       szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

·       czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;

·       pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności;

·       pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

·       prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

Językowa aktywność dziecka

·       sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

·       mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

·       używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

·       posługiwanie się poprawną mową;

·       formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

·       formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

·       wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

·       interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych.

Artystyczna aktywność dziecka

·       poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;

·       samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;

·       uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;

·       podawanie numerów telefonów alarmowych do służb ratowniczych;

·       poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania z nich.

Poznawcza aktywność dziecka

·       inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;

·       uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;

·       włączanie wyobrażeń do działań manipulacyjnych, np. przekształcenie figury ułożonej z patyczków (kwadratu) w oczekiwaną (wiatraczek)

·       rozwijanie myślenia logicznego poprzez:

o   układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;

·       nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;

·       określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków;

·       porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny.

 

III Krąg tematyczny: Jakie są moje supermoce?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;

·       wiązanie obuwia;

·       wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka

·       rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

·       nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

·       nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

·       wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

·       samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·       nazywanie wybranych organów wewnętrznych, np.: serce, płuca, żołądek, mózg, określanie ich funkcji,

·       zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;

·       rozumienie znaczenia higieny osobistej.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       podawanie przeciwieństw do określonych stanów emocjonalnych;

·       wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;

·       szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

·       szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

·       czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych;

·       samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

·       wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;

·       szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

·       pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

·       prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

Językowa aktywność dziecka

·       sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

·       mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

·       używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

·       posługiwanie się poprawną mową;

·       formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

·       formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

·       wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie ;

·       liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

Artystyczna aktywność dziecka

·       samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;

·       poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;

·       wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;

·       samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;

·       uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

Poznawcza aktywność dziecka

·       inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;

·       uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;

·       wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka;

·       nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły;

·       rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii;

·       nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;

·       odtwarzanie rytmu w metrum 2/4, ¾, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41–44, 50, 52–54, 59, 60, 65, 67, 68, 71, 73, 78).

 

IV Krąg tematyczny: Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek;

·       wiązanie obuwia;

·       wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka

·       rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

·       nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

·       nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

·       wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

·       samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·       zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;

·       rozumienie znaczenia higieny osobistej.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

·       czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;

·       wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;

·       szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;

·       pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;

·       prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

·       sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;

·       mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;

·       używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

·       posługiwanie się poprawną mową;

·       formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

·       formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;

·       wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

·       liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

Artystyczna aktywność dziecka

·       improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki  

·       poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;

·       samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;

·       uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

Poznawcza aktywność dziecka

·       inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;

·       uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;

·       rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka;

·       słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);

·       nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;

·       wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste;

·       poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy).

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41–44, 50–54, 59, 60, 65, 67, 68, 71–75).