Zuchy

Nauczycielki:

mgr Ewa Lodd

mgr Monika Lenzkowska

mgr Ewa Wypych

mgr Marta Jaros

 

WRZESIEŃ

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

                         1.Temat kompleksowy: Przyjaciele w przedszkolu

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu
 • kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych – wypracowanie kontraktu grupy
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
 • wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych technik
 • kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • wdrażanie do uważnego słuchania

                              2.Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

Obszar społeczny

 • kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię)
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, tworzenie i respektowanie zasad zabawy w grupie
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy

Obszar poznawczy

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie (na początki i na końcu słowa)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, pomiędzy, nad, pod)

 

                               3.Temat kompleksowy: Razem się bawimy

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do szukania wsparcia w sytuacjach trudnych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

Obszar społeczny

 • kształtowanie umiejętności budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie (zmiana osób w parze, zmiana ról w grupie)
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

Obszar poznawczy

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie

 

 1. Temat kompleksowy: Różni ludzie – to my

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po łukach
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

Obszar społeczny

 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)

Obszar poznawczy

 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych
 • kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie