Nauczycielki:

mgr Ewa Lodd

mgr Monika Lenzkowska

mgr Ewa Wypych

mgr Marta Jaros

 

MAJ

 

                                            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1.Krąg tematyczny: Książka moim przyjacielem

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • usprawnianie motoryki małej
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czynności złożonych, takich jak przyszła nauka czytania i pisania

Obszar emocjonalny

 • szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie swoich własnych strategii, ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników
 • kształtowanie empatii poprzez wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

Obszar społeczny

 • ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • nazywanie oraz rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi
 • komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych; wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych warunków
 • wdrażanie do posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

  2. Krąg tematyczny: Wielkie talenty, ciekawe zawody

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości

Obszar społeczny

 • wdrażanie nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych
 • rozwijanie umiejętności obdarzania uwagą innych

Obszar poznawczy

 • klasyfikowanie przedmiotów według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia
 • układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód

  3. Krąg tematyczny: Kocham Cię, mamo!

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • usprawnianie motoryki małej w różnych sytuacjach
 • wykazywanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie przyszłej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoja rodziną
 • wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości wobec mamy

Obszar społeczny

 • uświadomienie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych ; wdrażanie do odpowiadania na pytanie pełnym zdaniem
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek i ruch przy muzyce
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

  4. Krąg tematyczny: Duże i małe rodziny w akcji

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • stosowanie chwytu pisarskiego podczas pisania i kolorowania

Obszar emocjonalny
• uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody

 • uczenie wrażliwości, empatii i odpowiedzialności
 • uwrażliwianie na los istot słabszych i zależnych od nas, w tym roślin i zwierząt
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć przy użyciu charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

Obszar społeczny

 • wyjaśnianie swojej przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej
 • budowanie poczucia własnej wartości wynikającej z przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej
 • wyrażanie szacunku wobec siebie, innych osób oraz wszystkich istot żywych
 • obdarzanie uwagą innych dzieci, osób dorosłych, roślin i zwierząt
 • zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • respektowanie i tworzenie zasad podczas zabaw dowolnych
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami społecznymi, w tym szacunku do przyrody i dbania o jej dobro
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowanie się określonym zasadom, podział ról i wykonywanie przydzielonych czynności
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków, w tym wynikających z opieki nad roślinami i zwierzętami

Obszar poznawczy

 • rozpoznawanie dźwięków z otoczenia
 • posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, rozróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazów w prostych fonetycznie słowach
 • wykonywanie własnych eksperymentów graficznych kredką i mazakiem
 • układanie przedmiotów w rytmy i szeregi, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • rozpoznawanie modeli monet o niskich nominałach
 • czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, przeliczanie elementów zbiorów w zakresie poznanych liczb
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców