Zarządzenie Nr 1/2024

Dyrektora Przedszkola nr 1 w Ostródzie

z dnia 22.04.2024 r.  

w sprawie wprowadzenia

Standardów ochrony małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 1 w Ostródzie , 14-100 Ostróda, ul B. Chrobrego 3

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30 
  2. Cel przetwarzania: realizacja zadań przedszkola
  3. Podstawa prawna przetwarzania:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,

– Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.o systemie informacji oświatowej,

– Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

– Zgoda osoby, której dane dotyczą,

  1. Odbiorcami danych osobowych są:

– podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych,

– dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w stosownych przepisach prawa a następnie przekazywane do archiwum.

– Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub
w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

  1. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przedszkola.
  2. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
  3. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

 

Statut Przedszkola nr 1 obowiązuje od 01 XI 2022 kliknij

 

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju .

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo , w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12.  Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2)  dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  ze   względu  na  inne  niż  wymienione  w  pkt  1  rodzaje  niepełnosprawności,  o  których   mowa  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 127  ust.  19  pkt  2  ustawy  z dnia   14 grudnia  2016  r.  –  Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  59)  oraz  jeżeli   z indywidualnego  programu  edukacyjno-terapeutycznego  wynika  brak  możliwości   realizacji  przygotowania  do  posługiwania  się  językiem  obcym  nowożytnym  ze   względu  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz  możliwości   psychofizyczne dziecka.      

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego    

  I.  Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:   

1)  zgłasza  potrzeby  fizjologiczne,  samodzielnie  wykonuje  podstawowe  czynności   higieniczne;   

2)  wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności  precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;    

3)  spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;    

4komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5)  uczestniczy  w  zabawach  ruchowych,  w  tym  rytmicznych,  muzycznych,   naśladowczych,  z  przyborami  lub  bez  nich;  wykonuje  różne  formy  ruchu:  bieżne,   skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6)  inicjuje  zabawy  konstrukcyjne,  majsterkuje,  buduje,  wykorzystując  zabawki,   materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7)  wykonuje  czynności,  takie  jak:  sprzątanie,  pakowanie,  trzymanie  przedmiotów   jedną  ręką  i  oburącz,  małych  przedmiotów  z  wykorzystaniem  odpowiednio   ukształtowanych  chwytów  dłoni,  używa  chwytu  pisarskiego  podczas  rysowania,   kreślenia i pierwszych prób pisania;

8)  wykonuje  podstawowe  ćwiczenia  kształtujące  nawyk  utrzymania  prawidłowej   postawy ciała;

9)  wykazuje  sprawność  ciała  i  koordynację  w  stopniu  pozwalającym  na  rozpoczęcie   systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II.  Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)  rozpoznaje  i  nazywa  podstawowe  emocje,  próbuje  radzić  sobie  z  ich   przeżywaniem;

2)  szanuje emocje swoje i innych osób;

3)  przeżywa  emocje  w  sposób  umożliwiający  mu  adaptację  w  nowym  otoczeniu,  np.   w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci   i osób dorosłych;

4)  przedstawia  swoje  emocje  i  uczucia,  używając  charakterystycznych  dla  dziecka   form wyrazu;

5)  rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe   lub krótsze;

6)  rozróżnia  emocje  i  uczucia  przyjemne  i  nieprzyjemne,  ma  świadomość,  że   odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7)  szuka  wsparcia  w  sytuacjach  trudnych  dla  niego  emocjonalnie;  wdraża  swoje   własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8)  zauważa,  że  nie  wszystkie  przeżywane  emocje  i  uczucia  mogą  być  podstawą  do   podejmowania  natychmiastowego  działania,  panuje  nad  nieprzyjemną  emocją,  np.   podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9)  wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10)  dostrzega,  że  zwierzęta  posiadają  zdolność  odczuwania,  przejawia  w  stosunku  do   nich życzliwość i troskę;   11)  dostrzega  emocjonalną  wartość  otoczenia  przyrodniczego  jako  źródła  satysfakcji   estetycznej.

III.   Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)  przejawia  poczucie  własnej  wartości  jako  osoby,  wyraża  szacunek  wobec  innych   osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2)  odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,   grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy   sportowej;

3)  posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4)  używa  zwrotów  grzecznościowych  podczas  powitania,  pożegnania,  sytuacji   wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5)  ocenia  swoje  zachowanie  w  kontekście  podjętych  czynności  i  zadań  oraz   przyjętych  norm  grupowych;  przyjmuje,  respektuje  i  tworzy  zasady  zabawy  w   grupie,  współdziała  z  dziećmi  w  zabawie,  pracach  użytecznych,  podczas   odpoczynku;

6)  nazywa  i  rozpoznaje  wartości  związane  z  umiejętnościami  i  zachowaniami   społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość   okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7)  respektuje  prawa  i  obowiązki  swoje  oraz  innych  osób,  zwracając  uwagę  na  ich   indywidualne potrzeby;

8)  obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9)  komunikuje  się  z  dziećmi  i  osobami  dorosłymi,  wykorzystując  komunikaty   werbalne  i  pozawerbalne;  wyraża  swoje  oczekiwania  społeczne  wobec  innego   dziecka, grupy.

IV.  Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)  wyraża  swoje  rozumienie  świata,  zjawisk  i  rzeczy  znajdujących  się  w  bliskim   otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu,   gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji   i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2)  wyraża  swoje  rozumienie  świata,  zjawisk  i  rzeczy  znajdujących  się  w  bliskim   otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie   zrozumiałej  dla  dzieci  i  osób  dorosłych,  mówi  płynnie,  wyraźnie,  rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski  na początku   i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3)  odróżnia  elementy  świata  fikcji  od  realnej  rzeczywistości;  byty  rzeczywiste  od   medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4)  rozpoznaje  litery,  którymi  jest  zainteresowane  na  skutek  zabawy  i  spontanicznych   odkryć,  odczytuje  krótkie  wyrazy  utworzone  z  poznanych  liter  w  formie  napisów   drukowanych  dotyczące  treści  znajdujących  zastosowanie  w  codziennej   aktywności;

5)  odpowiada  na  pytania,  opowiada  o  zdarzeniach  z  przedszkola,  objaśnia  kolejność   zdarzeń  w  prostych  historyjkach  obrazkowych,  układa  historyjki  obrazkowe,   recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6)  wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa   je,  tworzy  żarty  językowe  i  sytuacyjne,  uważnie  słucha  i  nadaje  znaczenie  swym   doświadczeniom;

7)  eksperymentuje  rytmem,  głosem,  dźwiękami  i  ruchem,  rozwijając  swoją   wyobraźnię  muzyczną;  słucha,  odtwarza  i  tworzy  muzykę,  śpiewa  piosenki,   porusza  się  przy  muzyce  i  do  muzyki,  dostrzega  zmiany  charakteru  muzyki,  np.   dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje  na sygnały,   muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z   dziecięcego  repertuaru  oraz  łatwe  piosenki  ludowe;  chętnie  uczestniczy  w   zbiorowym  muzykowaniu;  wyraża  emocje  i  zjawiska  pozamuzyczne  różnymi   środkami  aktywności  muzycznej;  aktywnie  słucha  muzyki;  wykonuje  lub   rozpoznaje  melodie,  piosenki  i  pieśni,  np.  ważne  dla  wszystkich  dzieci   w przedszkolu,  np.  hymn  przedszkola,  charakterystyczne  dla  uroczystości   narodowych  (hymn  narodowy),  potrzebne  do  organizacji  uroczystości  np.  Dnia   Babci  i  Dziadka,  święta  przedszkolaka  (piosenki  okazjonalne)  i  inne;  w  skupieniu   słucha muzyki;

8)  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,   tworzy  proste  i  złożone  znaki,  nadając  im  znaczenie,  odkrywa  w  nich  fragmenty   wybranych  liter,  cyfr,  kreśli  wybrane  litery  i  cyfry  na  gładkiej  kartce  papieru,   wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów,   przetwarza  obraz  ruchowy  na  graficzny  i  odwrotnie,  samodzielnie  planuje  ruch   przed  zapisaniem,  np.  znaku  graficznego,  litery  i  innych  w  przestrzeni  sieci   kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9)  czyta  obrazy,  wyodrębnia  i  nazywa  ich  elementy,  nazywa  symbole  i  znaki   znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10)  wymienia  nazwę  swojego  kraju  i  jego  stolicy,  rozpoznaje  symbole  narodowe   (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte   w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje   się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

11)  wyraża  ekspresję  twórczą  podczas  czynności  konstrukcyjnych  i  zabawy,   zagospodarowuje  przestrzeń,  nadając  znaczenie  umieszczonym  w  niej   przedmiotom,  określa  ich  położenie,  liczbę,  kształt,  wielkość,  ciężar,  porównuje   przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12)  klasyfikuje  przedmioty  według:  wielkości,  kształtu,  koloru,  przeznaczenia,  układa   przedmioty  w  grupy,  szeregi,  rytmy,  odtwarza  układy  przedmiotów  i  tworzy   własne,  nadając  im  znaczenie,  rozróżnia  podstawowe  figury  geometryczne  (koło,   kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13)  eksperymentuje,  szacuje,  przewiduje,  dokonuje  pomiaru  długości  przedmiotów,   wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

14)  określa  kierunki  i  ustala  położenie  przedmiotów  w  stosunku  do  własnej  osoby,   a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15)   przelicza  elementy  zbiorów  w  czasie  zabawy,  prac  porządkowych,  ćwiczeń   i wykonywania  innych  czynności,  posługuje  się  liczebnikami  głównymi   i porządkowymi,  rozpoznaje  cyfry  oznaczające  liczby  od  0  do 10,  eksperymentuje   z tworzeniem  kolejnych  liczb,  wykonuje  dodawanie  i  odejmowanie  w  sytuacji   użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16)  posługuje  się  w  zabawie  i  w  trakcie  wykonywania  innych  czynności  pojęciami   dotyczącymi  następstwa  czasu  np. wczoraj, dzisiaj,  jutro,  rano, wieczorem, w  tym   nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

17)  rozpoznaje  modele  monet  i  banknotów  o  niskich  nominałach,  porządkuje  je,   rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

18)  posługuje  się  pojęciami  dotyczącymi  zjawisk  przyrodniczych,  np.  tęcza,  deszcz,   burza,  opadanie  liści  z  drzew,  sezonowa  wędrówka  ptaków,  kwitnienie  drzew,   zamarzanie  wody,  dotyczącymi  życia  zwierząt,  roślin,  ludzi  w  środowisku   przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19)  podejmuje  samodzielną  aktywność  poznawczą  np.  oglądanie  książek,   zagospodarowywanie  przestrzeni  własnymi  pomysłami  konstrukcyjnymi,   korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20)  wskazuje  zawody  wykonywane  przez  rodziców  i  osoby  z  najbliższego  otoczenia,   wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

21)  rozumie  bardzo  proste  polecenia  w  języku  obcym  nowożytnym  i  reaguje  na  nie;   uczestniczy  w  zabawach,  np.  muzycznych,  ruchowych,  plastycznych,   konstrukcyjnych,  teatralnych;  używa  wyrazów  i  zwrotów  mających  znaczenie  dla   danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste   wierszyki,  śpiewa  piosenki  w  grupie;  rozumie  ogólny  sens  krótkich  historyjek   opowiadanych  lub  czytanych,  gdy  są  wspierane  np.  obrazkami,  rekwizytami,   ruchem, mimiką, gestami;

22)  reaguje  na  proste  polecenie  w  języku  mniejszości  narodowej  lub  etnicznej,  używa   wyrazów  i  zwrotów  mających  znaczenie  w  zabawie  i  innych  podejmowanych   czynnościach:  powtarza  rymowanki  i  proste  wierszyki,  śpiewa  piosenki;  rozumie   ogólny  sens  krótkich  historyjek  opowiadanych  lub  czytanych  wspieranych  np.   obrazkiem,  rekwizytem,  gestem;  zna  godło  (symbol)  swojej  wspólnoty  narodowej   lub etnicznej;

23)   reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów   i zwrotów mających znaczenie w zabawie i  innych podejmowanych czynnościach:   powtarza  rymowanki  i  proste  wierszyki,  śpiewa  piosenki;  rozumie  ogólny  sens   krótkich  historyjek  opowiadanych  lub  czytanych  wspieranych  np.  obrazkiem,  rekwizytem,  gestem,  zna  godło  (symbol)  swojej  wspólnoty  regionalnej  –   kaszubskiej.

 Warunki i sposób realizacji 

1.  Zgodnie  z  zapisami  dotyczącymi  zadań  przedszkola  nauczyciele  organizują  zajęcia   wspierające  rozwój  dziecka.  Wykorzystują  do  tego  każdą  sytuację  i  moment  pobytu   dziecka  w  przedszkolu,  czyli  tzw.  zajęcia  kierowane  i  niekierowane.  Wszystkie   doświadczenia  dzieci  płynące  z  organizacji  pracy  przedszkola  są  efektem  realizacji   programu  wychowania  przedszkolnego.  Ważne  są  zatem  zajęcia  kierowane,  jak  i  czas   spożywania  posiłków,  czas przeznaczony  na  odpoczynek  i  charakter  tego  odpoczynku,   uroczystości  przedszkolne,  wycieczki,  ale  i  ubieranie,  rozbieranie.  Bardzo  ważna  jest   samodzielna zabawa.

2.  Przedstawione  w  podstawie  programowej  naturalne  obszary  rozwoju  dziecka wskazują   na  konieczność  uszanowania  typowych  dla  tego  okresu  potrzeb  rozwojowych,  których   spełnieniem  powinna  stać  się  dobrze  zorganizowana  zabawa,  zarówno  w  budynku   przedszkola,  jak  i  na  świeżym  powietrzu.  Naturalna  zabawa  dziecka  wiąże  się   z doskonaleniem  motoryki  i  zaspokojeniem  potrzeby  ruchu,  dlatego  organizacja  zajęć   na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej   grupie wiekowej.

3.  Nauczyciele,  organizując  zajęcia  kierowane,  biorą  pod  uwagę  możliwości  dzieci,  ich   oczekiwania  poznawcze  i  potrzeby  wyrażania  swoich  stanów  emocjonalnych,   komunikacji  oraz  chęci  zabawy.  Wykorzystują  każdą  naturalnie  pojawiającą  się   sytuację  edukacyjną  prowadzącą  do  osiągnięcia  dojrzałości  szkolnej.  Sytuacje   edukacyjne  wywołane  np.  oczekiwaniem  poznania  liter  skutkują  zabawami  w  ich   rozpoznawaniu.  Jeżeli  dzieci  w  sposób  naturalny  są  zainteresowane  zabawami   prowadzącymi  do  ćwiczeń  czynności  złożonych,  takich  jak  liczenie,  czytanie,  a  nawet   pisanie,  nauczyciel  przygotowuje  dzieci  do  wykonywania  tychże  czynności  zgodnie   z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

4.  Przedszkole  jest  miejscem,  w  którym  poprzez  zabawę  dziecko  poznaje  alfabet  liter   drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest   najlepszym  rozwiązaniem  metodycznym,  które  sprzyja  jego  rozwojowi.  Zabawy   przygotowujące  do  nauki  pisania  liter  prowadzić  powinny  jedynie  do  optymalizacji   napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze   literopodobnym,  ćwiczeń  czytania  liniatury,  wodzenia  po  śladzie  i  zapisu  wybranego   znaku  graficznego.  W  trakcie  wychowania  przedszkolnego  dziecko  nie  uczy  się   czynności  złożonych  z  udziałem  całej  grupy,  lecz  przygotowuje  się  do  nauki  czytania   i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

5.  Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju,   włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz   ich zaciekawienie elementami otoczenia.

6.  Współczesny  przedszkolak  funkcjonuje  w  dynamicznym,  szybko  zmieniającym  się   otoczeniu,  stąd  przedszkole  powinno  stać  się  miejscem,  w  którym  dziecko  otrzyma   pomoc w jego rozumieniu.

7.  Organizacja  zabawy,  nauki  i  wypoczynku  w  przedszkolu  oparta  jest  na  rytmie  dnia,   czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe   zrozumienie  pojęcia  czasu  i  organizacji  oraz  dają  poczucie  bezpieczeństwa  i spokoju,   zapewniając mu zdrowy rozwój.

8.  Pobyt  w  przedszkolu  jest  czasem  wypełnionym  zabawą,  która  pod  okiem  specjalistów   tworzy  pole  doświadczeń  rozwojowych  budujących  dojrzałość  szkolną.  Nauczyciele   zwracają  uwagę  na  konieczność  tworzenia  stosownych  nawyków  ruchowych  u  dzieci,   które  będą  niezbędne,  aby  rozpocząć  naukę  w  szkole,  a  także  na  rolę  poznawania   wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla  budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia   rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze   szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

9.  Nauczyciele  systematycznie  informują  rodziców  o  postępach  w  rozwoju  ich  dziecka,   zachęcają  do  współpracy  w  realizacji  programu  wychowania  przedszkolnego  oraz   opracowują  diagnozę  dojrzałości  szkolnej  dla  tych  dzieci,  które  w  danym  roku  mają   rozpocząć naukę w szkole.

10.  Przygotowanie  dzieci  do  posługiwania  się  językiem  obcym  nowożytnym  powinno  być   włączone  w  różne  działania  realizowane  w  ramach  programu  wychowania   przedszkolnego  i  powinno  odbywać  się  przede  wszystkim  w  formie  zabawy.  Należy   stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych   sytuacjach  życia  codziennego.  Może  to  zostać  zrealizowane  m.in.  poprzez  kierowanie   do  dzieci  bardzo  prostych  poleceń  w  języku  obcym  w  toku  różnych  zajęć  i  zabaw,   wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek,   prostych  wierszyków,  piosenek  oraz  materiałów  audiowizualnych  w  języku  obcym.   Nauczyciel  prowadzący  zajęcia  z  dziećmi  powinien  wykorzystać  naturalne  sytuacje   wynikające  ze  swobodnej  zabawy  dzieci,  aby  powtórzyć  lub  zastosować  w  dalszej   zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.      Dokonując  wyboru  języka  obcego  nowożytnego,  do  posługiwania  się  którym  będą   przygotowywane  dzieci  uczęszczające  do  przedszkola  lub  innej  formy  wychowania   przedszkolnego,  należy  brać  pod  uwagę,  jaki  język  obcy  nowożytny  jest  nauczany   w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

11.  Aranżacja  przestrzeni  wpływa  na  aktywność  wychowanków,  dlatego  proponuje  się   takie  jej  zagospodarowanie,  które  pozwoli  dzieciom  na  podejmowanie  różnorodnych   form  działania.  Wskazane  jest  zorganizowanie  stałych  i  czasowych  kącików   zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny,   przyrodniczy.  Jako  czasowe  proponuje  się  kąciki  związane  z  realizowaną  tematyką,   świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.

12.  Elementem  przestrzeni  są  także  zabawki  i  pomoce  dydaktyczne  wykorzystywane   w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk   oraz  zachodzących  procesów,  utrwalania  zdobytej  wiedzy  i  umiejętności,  inspirowania   do  prowadzenia  własnych  eksperymentów.  Istotne  jest,  aby  każde  dziecko  miało   możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.

13.  Elementem  przestrzeni  w  przedszkolu  są  odpowiednio  wyposażone  miejsca   przeznaczone  na  odpoczynek  dzieci  (leżak,  materac,  mata,  poduszka,  jak  również   elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

14.  Estetyczna  aranżacja  wnętrz  umożliwia  celebrowanie  posiłków  (kulturalne,  spokojne   ich  spożywanie  połączone  z  nauką  posługiwania  się  sztućcami),  a także  możliwość   wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich   komponowania.

15.  Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed   posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.